احیای فایل های هارددیسک با سفر به زمانِ قبل از حملات باج افزاری