فروشنده های بزرگ دنیا، خدمات ابری مایکروسافت را به آمازون ترجیح می دهند