ذخیره اطلاعات روی شیشه ؛ فیلم سوپرمن بر روی شیشه ذخیره شد