استفاده از تکنولوژی و فناوری، انسان را کم حوصله می‌کند