کارگران، هوش مصنوعی را به مدیران ترجیح میدهند / هوش مصنوعی کارگران روسی را کنترل خواهد کرد